fbpx

Покана за Oбщо събрание

От Управителния съвет на Сдружение ТД “ Боерица” имаме удоволствието да ви поканим на Общо Събрание на 14.01.2023 г. (събота) от 18:30 часа в „Петко Таковата Къща“ на адрес ул. „Момчил юнак“ 10, гр. Смолян, ПК: 4702, при следния дневен ред:

 1. Промени в Управителния съвет
 2. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2022 г.
 3. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2022 г.
 4. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2022 г.
 5. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2023 г.
 6. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2023 г.
 7. Представляване на сдружението пред общи събрания на БТС
 8. Разни.
 • Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете след запитване на официалния email: td.boeritsa@gmail.com.
 • Поканват се всички членове да вземат участие.
 • При липса на кворум на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.30 часа.
 • Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

София                                            
Димо Христов – председател на ТД “ Боерица”
12.12.2022 г.