fbpx

Правилник

Общи условия и правила за участие в организирани спортни мероприятия на SOS Планински Спортен Клуб към ТД Боерица

Моля, запознайте се внимателно с общите условия и  правила за участие в нашите мероприятия. Нарушаването им може да доведе до застрашаване на Вашата сигурност, физическо здраве и живот, както и тези на останалите участници! 

1. Организатори на мероприятията

Организатор на събитията е Сдружение „Туристическо дружество Боерица”, със седалище и адрес на управление: с. Владая, район „Витоша“, ул. „Войнишко въстание“ №61 п.к. 1641, ЕИК: 176065181– НПО в обществена полза, наричано тук за краткост „ТД Боерица“, и SOS Планински Спортен Клуб – спортен клуб към дружеството.  

2. Ръководство на мероприятията 

        Събитията се осъществяват под ръководството на Управителния Съвет на ТД Боерица или негови членове, на членове на ТД Боерица или упълномощени от ТД Боерица лица, за всяко отделно мероприятие 

3. Характер на мероприятията

Организираните от SOS Планински Спортен Клуб към ТД Боерица мероприятия включват следните дейности, но не само: планински преходи, планинско бягане, скално катерене, катерене по изкуствена стена на закрито, алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски туринг, ски алпинизъм, планинско колоездене, шосейно колоездене, плуване, каякинг, рафтинг, спортни курсове, семинари, обучения, състезания.

4. Дата и продължителност на мероприятията

Датата, часът и продължителността на мероприятията се обявяват в съобщението за мероприятието на интернет сайта на ТД Боерица и на други подходящи места. Организаторите и ръководителя си запазват правото да отменят/променят датата и времето на провеждане на мероприятието, както и да го прекратят по всяко време поради лоши метеорологични условия, природни бедствия и катаклизми и други непредвидени обстоятелства, застрашаващи здравето и живота на участниците, доброволци и спомагателни екипи.

5. Маршрут на мероприятията 

Маршрутът на провеждане на конкретното мероприятие се обявява в съобщението за мероприятието на интернет сайта на ТД Боерица и на други подходящи места. Маршрутът и трасето на мероприятията преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора, които не участват в тях. Маршрутът и трасето на мероприятията преминава през населени места и пресича автомобилни пътища, моля спазвайте правилата за движение по пътищата и законите на Република България. 

6. Участници в мероприятията

Участник в мероприятията е всяко лице, изявило доброволно съгласието си да участва в него чрез подаване на заявка (или записване) към ТД Боерица по един от следните канали за комуникация – чрез Фейсбук страницата на дружеството; чрез уебсайтът на дружеството; към електронната поща на дружеството; устно заявление към УС или член на дружеството; писмено заявление за участие или записване на място, преди провеждане на мероприятието.

До участие в мероприятията се допускат само участници, навършили 18 години в деня на провеждането им, които при регистрация (записване за участие или съгласие за участие) се съгласяват с настоящите Общи условия и правила за участие („ОУПУ“) и специфични правилата и условия за провеждане на конкретното мероприятие, които се обявяват в съобщението за мероприятието,  и освобождават от отговорност на организаторите. Лица под 18 годишна възраст трябва да предоставят декларация за съгласие за участие по образец, подписана от техен родител/настойник, независимо дали те са част от мероприятието, като организаторите и/или ръководителите преценяват за всеки отделен случай дали да допуснат съответното лице под 18 години до участие в мероприятията. 

Участниците се задължават да притежават планинска застраховка, валидна за периода на провеждане на мероприятието или друга застраховка, ако такава се изисква съгласно специфичните условия за участие в мероприятието. Не се допускат до участие лица, които не притежават валидна планинска застраховка за периода на провеждане на мероприятието или друга изисквана застраховка.

Участниците се задължават да носят задължителната и препоръчителна екипировка, публикувана в обявлението (съобщението) на събитието. Организаторите и ръководителите си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната  екипировка. Липсата на който и да е било компонент от задължителната екипировка може да доведе до невъзможност на участник да премине успешно част или изцяло маршрута или до недопускане на даден участник до участие в мероприятието. 

Участниците трябва да се запознаят и проучат предварително маршрута и трасето на мероприятието и да бъдат адекватно физически и психически подготвени. Участниците трябва да могат да се справят сами, без външна помощ и да са запознати с всички рискове и опасности, които крие придвижването в планинска или пресечена местност, ненаселени и обезлюдени области: ориентиране, разчитане на релеф, стръмни изкачвания и спускания, диви животни, умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, мъгла, силен дъжд, градушка, заледявания, кал, студ, горещини), лавинна опасност, липса на покритие на мобилните оператори. Всяко лице участва в събитието изцяло на собствена отговорност и риск. 

Всеки състезател или участник може да прекрати участието си в мероприятието само след изрично уведомление към организаторите или ръководителите. 

Всички участници са длъжни да окажат помощ на всяко друго лице – друг участник, организатор, както и външни за мероприятието лица в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне или неразположения, което може да бъде причинено от това.  

Всички участници са задължени да следват стриктно указанията, дадени от организаторите или ръководителите. 

Организаторите, ръководителите, лекари на мероприятието, членове на медицински екипи, членове на спасителни екипи, доброволци, както и всички оторизирани от организаторите или ръководителите лица имат правото да спрат от участие определено лице, ако преценят, че състоянието му не позволява по-нататъшно участие в мероприятието или преценят, че по-нататъшно участие в мероприятието на определено лице би създало опасност за самото лице или други участници. Решението им влиза в сила незабавно.; 

Забранено е изхвърлянето от участници на всякакъв вид отпадъци по трасето и маршрута на мероприятието или около тях. Отпадъците могат да се изхвърлят само в населени места в обособените за това съоръжения. 

Всички участници са задължени да опазват околната среда, растителното и биоразнообразие и не извършват злоумишлени действия. При нарушения организаторите имат правото да сезират съответните контролни и правоналагащи органи на Република България.

Участниците са уведомени, че гореизброените мероприятия, могат да предизвикат неразположение, преумора, травми, наранявания. Препоръчваме всички лица да се консултират с личния си лекар преди участие.

7. Общи клаузи

ТД Боерица не носи отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми или летален изход на участниците в мероприятията. 

ТД Боерица не носи отговорност за достоверността на предоставената информация и лични данни на потребителите или участниците при тяхната регистрация или заявка за участие в мероприятията.

ТД Боерица не е администратор на лични данни и не събира лични данни съгласно закона; 

ТД Боерица не носи отговорност при технически повреди и невъзможност за завършване на маршрута от страна на участниците в мероприятието.

ТД Боерица не носи отговорност при решение на оторизираните лица за недопускане на дадено участник до участие в мероприятие или при решение за прекратяването на участието му в мероприятието.

ТД Боерица и ръководителите на отделни мероприятия не носят отговорност за инциденти, настъпили по време на мероприятията с участници или други лица. 

Участниците регистрирали се за участие в мероприятие, се считат за уведомени и съгласни с настоящите Общи условия и правила.

ТД Боерица си запазва правото да променя настоящите условия, правила и време за провеждане на дадено мероприятие по всяко време и без предупреждение.

Дата на приемане на настоящите Общи условия и правила за участие от УС: 20.03.2019 г. 

Дата на публикуване на настоящите Общи условия и правила за участие на интернет сайта на ТД Боерица: 20.03.2019 г.