fbpx

Протокол ОС 2020 г.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица”

На 28.01.2020 г. се проведе Общо събрание на ТД „ Боерица“ по предварително обявен дневен ред. 

ПО ТОЧКА 1:

На мястото на  Димитър Емилов Семов е избран нов член на УС –Стефан Веселинов Владков, който освен член ще бъде и секретар на Сдружението, като замести като секретар Христо Иванов Царев.

ПО ТОЧКА 2:

За председател на съвета на секция – гр. Панагюрище: Илия Вълчев, а за членове на съвета: Петко Димитров и Георги Бабеков. Всички други въпроси, касаещи организацията и дейността на секция – гр. Панагюрище, ще се решават от УС на Сдружението.

ПО ТОЧКА 3:

Сдружението ще бъде представлявано пред БТС от следните лица: Васил Любомиров Николов и/или Димо Ивайлов Христов и/или Християн Валерий Андреев. 

ПО ТОЧКА 4:

Християн Андреев  представи отчет за дейността на дружеството за 2019 г.

ПО ТОЧКА 5:

Християн Андреев  представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2019 г. 

ПО ТОЧКА 6:

Биляна Гатева представи годишен финансов отчет за 2019 г.

ПО ТОЧКА 7:

Биляна Гатева представи проект за бюджет на дружеството за 2020 г.

ПО ТОЧКА 8:

Християн Андреев и Димо Христов представиха календарен план за проявите през 2020 г. Наблегна се на основните акценти.

ПО ТОЧКА 9:

УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително вписването на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

Ръководството на ТД „ Боерица“ пожелава успешна и ползотворна 2020 г. на всички свои членове, партньори и приятели!