fbpx

Протокол ОС 2021 г.

ПРОТОКОЛ

На, 26.01.2021 г., в 18.00 часа, в „Coffee and book“ (в сградата на висше училище по телекомуникации и пощи), на адрес гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1

След констатирана процедура на спадащ кворум, съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава на дружеството и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в 19.00 часа, на 26.01.2021 г., на горепосоченото място, се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица”

След като се установи, че са спазени всички изисквания на закона и устава, като членовете са редовно поканени и уведомени за дневния ред, се проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.  Промени в състава на Управителния съвет;
2.  Представляване на сдружението пред БТС;
3.  Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2020 г.;
4.  Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2020 г.;
5.  Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2020 г.;
6.  Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2021 г.;
7.  Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2021 г.;
8.  Разни.

ПО ТОЧКА 1:
Промени в състава на Управителния съвет, както следва:
• Димо Христов – Председател на ТД „ Боерица“
• Християн Андреев – Заместник-председател на ТД „ Боерица“
• Стефан Владков – Секретар на ТД „ Боерица“
• Радослав Иванов – член на УС на ТД „ Боерица“
• Христина Христова-Бозаджиева – член на УС на ТД „ Боерица“

ПО ТОЧКА 2:
Избор на делегати за ОС на БТС:
• Васил Николов
• Димо Христов
• Християн Андреев

ПО ТОЧКА 3:
ДимоХристов  представи отчет за дейността на дружеството за 2020 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 4:
Християн Андреев  представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2020 г. 
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 5:
Стефан Владков представи годишен финансов отчет за 2020 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 6:
Стефан Владков представи проект за бюджет на дружеството за 2021 г.
Проектът за бюджет беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 7:
Димо Христов представи календарен план за проявите през 2021 г. Наблегна се на основните акценти.
Календарният план беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 8:
Бе предложено и прието да се възложи на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително вписването на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

С приемането на горните решения и поради изчерпването на въпросите от дневния ред, Общото събрание на членовете бе закрито.

Ръководството на ТД „ Боерица“ пожелава успешна и ползотворна 2021 г. на всички свои членове, партньори и приятели!

reshenija_os_2021