fbpx

Протокол ОС 2023 г.

На  14.01.2023 г. (събота), в 18.30 часа, в „Петко Татковата къща“ на адрес ул. „Момчил юнак“ 10, гр. Смолян, ПК: 4702 присъстваха 15 члена лично и представляващи по пълномощно.

След констатирана процедура на спадащ кворум, съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава на дружеството и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в 19.30 часа, на 14.01.2023 г., на горепосоченото място, се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица”.

След като се установи, че са спазени всички изисквания на закона и устава, като членовете са редовно поканени и уведомени за дневния ред, се проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Избор на нов Управителен съвет
2.  Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2022 г.;
3.  Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2022 г.;
4.  Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2022 г.;
5.  Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2023 г.;
6.  Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2023 г.;
7. Представляване на сдружението пред общи събрания на БТС;
8.  Разни.

ПО ТОЧКА 1:
Избор на нов  Управителния съвет, както следва:
• Димо Христов – Председател на ТД „ Боерица“
• Радослав Иванов – Заместник-председател на ТД „ Боерица“
• Людмил Сираков – член на УС на ТД „Боерица“
• Петя Николова – член на УС на ТД „ Боерица“
• Станислава Николова – член на УС на ТД „ Боерица“

ПО ТОЧКА 2:
Димо Христов  представи отчет за дейността на дружеството за 2022 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 3:
Радослав Иванов представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2022 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 4:
Стефан Владков и Радослав Иванов представиха годишен финансов отчет за 2022 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 5:
Стефан Владков и Радослав Иванов представиха проект за бюджет на дружеството за 2023 г.
Проектът за бюджет беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 6:
Димо Христов представи календарен план за проявите през 2023 г. Наблегна се на основните акценти.
Календарният план беше изслушан от членовете и приет.

ПО ТОЧКА 7:
Избор на делегати за ОС на БТС:
• Васил Николов и/или
• Димо Христов

ПО ТОЧКА 8:

Бе предложено и прието да се възложи на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително вписването на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

С приемането на горните решения и поради изчерпването на въпросите от дневния ред, Общото събрание на членовете бе закрито.

Ръководството на ТД „ Боерица“ пожелава успешна и ползотворна 2022 г. на всички свои членове, партньори и приятели!

5-protokol-osch-zalicheni-danni