fbpx

Протокол ОС 2024 г.

На  13.01.2023 г. (събота), в 18.00 часа, в хижа „Планинец“ в парк Витоша, местност Сврачара, гр. София, ПК 1616, присъстваха 25 члена лично и представляващи по пълномощно.

След констатирана процедура на спадащ кворум, съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава на дружеството и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в 19.00 часа, на 13.01.2023 г., на горепосоченото място, се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица”, със седалище и адрес на управление: с. Владая, район „Витоша“, ул. „Войнишко въстание“ №62, п.к. 1641, ЕИК: 176065181 („Сдружението“ или „Дружеството“), свикано по инициатива на УС. Броят на присъстващите членове към 19:00 часа е 25 члена, като присъстващите членове, са посочени в приложения Списък на присъстващите членове на Сдружение „Туристическо дужество Боерица“.

Присъстваха и следните членове на Управителния съвет, а именно:

 1. Радослав Калинов Иванов – зам. председател на УС,
 2. Людмил Володиев Сираков – член на УС,
 3. Петя Маринова Николова – член на УС
 4. Станислава Георгиева Николова – член на УС.

След като се установи, че са спазени всички изисквания на закона и устава, като членовете са редовно поканени и уведомени за дневния ред, се проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Представяне на отчет за дейността на дружеството на 2023 г.
2.  Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2023 г.
3.  Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2024 г.
4.  Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2024 г.
5.  Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2024 г.
6. Представляване на сдружението пред общи събрания на БТС
7. Създаване на длъжност технически секретат към ТД „Боерица“
8.  Разни

ПО ТОЧКА 1:
Избор на нов  Управителния съвет, както следва:
• Димо Христов – Председател на ТД „ Боерица“
• Радослав Иванов – Заместник-председател на ТД „ Боерица“
• Людмил Сираков – член на УС на ТД „Боерица“
• Петя Николова – член на УС на ТД „ Боерица“
• Станислава Николова – член на УС на ТД „ Боерица“

Пристъпи се към избор на председател на събранието, протоколчик-преброител и втори преброител. Бяха предложени съответно: Радослав Калинов Иванов за председател на събранието, Людмил Володиев Сираков за протоколчик-преброител.

Пристъпи се към гласуване на предложението за разпределяне на длъжностите:

 • Гласуване на предложението Радослав Калинов Иванов да бъде председател на събранието.
  Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

  Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник
 • Гласуване на предложението ЛЮдммил Володиев Сираков да бъде протоколчик-преброител.
  Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

  Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

Пристъпи се към обсъждане и гласуване на решения по точките от дневния ред.

ПО ТОЧКА 1:

Людмил Сираков представи отчет за дейността на дружеството за 2023 г.

Отчетът беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.
Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 2:
Радослав Иванов представи отчет за дейността на дружеството за 2023 г.
Отчетът беше изслушан от членовете и приет.

Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 3:

Радослав Иванов представи годишен финансов отчет за 2023 г.

Отчетът беше изслушан от членовете и приет

Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 4:
Радослав Иванов представи проект за бюджет на дружеството за 2024 г.
Проектът беше изслушан от членовете и приет.

Предложението се приема с 24 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 5:
Людмил Сираков представи календарен план за проявите през 2024 г.
Календарният план беше изслушан от членовете и приет.

Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 6:
Предлага се Сдружението да бъде представлявано пред Общи събрания на БТС от следните членове на Сдружението: Васил Любомиров Николов и/или Димо Ивайлов Христов.

Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 7:

Радослав Иванов представя длъжностната характеристика на технически-секретар на Сдружението и се премина към гласуване за създаването на длъжност технически секретар към Сдружението.

Предложението за създаване на новата длъжност беше изслушано от членовете и се предлага да бъде прието.

Предложението се приема с 24 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

ПО ТОЧКА 8:

Бе предложено и прието да се възложи на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително вписването на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

Предложението се приема с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Гласували членове: 25 члена и лично и чрез пълномощник

С приемането на горните решения и поради изчерпването на въпросите от дневния ред, Общото събрание на членовете бе закрито.

Ръководството на ТД „ Боерица“ пожелава успешна и ползотворна 2022 г. на всички свои членове, партньори и приятели!

2024.01.13-protokol-os