fbpx

Покана за общо събрание

Здравейте, драги членове на ТД Боерица,

От Управителния съвет имаме удоволствието да ви поканим на Общо събрание на 20.01.2022 г. (Четвъртък) от 18:00 часа в „Coffe and book“ (в сградата на висше училище по телекомуникации и пощи) на адрес гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Избор на нов Управителния съвет;
2. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2021 г.;
3. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2021 г.;
4. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2021 г.;
5. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2022 г;
6. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2022 г.;
7. Представляване на сдружението пред БТС;
8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете след запитване на официалния email: td.boeritsa@gmail.com.

Поканват се всички членове да вземат участие.

При липса на кворум на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.00 часа.

Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

Приложена може да намерите официалната покана тук.

Поздрави,
УС на ТД Боерица