fbpx

Общо събрание на 24.04.2016

ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество Боерица” на основание чл. 26 ал. 1 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 24.04.2016 г. от 11:00 часа в Бирария „1516“  на адрес гр. София, ул.“Цар Асен“ №  2А при следния дневен ред:

  1. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2015 г.;
  2. Представяне на отчет на дейноста на дружеството за 2015 г.;
  3. Представяне на отчет на дейноста на управителния съвет за 2015 г.;
  4. Избор на нов управителен съвет и председател на управителния съвет, поради изтиане на мандата на сега действащите;
  5. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2016 г;
  6. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2016 г.;
  7. Обсъждане на състоянието на хижа „Боерица“ и вземане на решение за по-нататъчни действия от страна на дружеството по отношение на хижата;
  8. Избор на делегати за ОС на БТС;
  9. Разни;

Членският внос за годината ще бъде събиран на самото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в гр. София, район Витоша, ул. „Войнишко въстание“, №61 п.к. 1641. Поканват се всички членове да вземат участие.

При липса на кворум  на основание чл. 15 ал. 5 от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12:00  часа.